گزارش ذخیره

از گفتن "I'm sorry..." خودداری کنید - به جای آن این را بگویید - 17 عبارت جایگزین پیشرفته تر


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١١/١٦ (٤ سال قبل)

فرستادن