گزارش ذخیره

جایگزین های BUT! از کلمات بهتر در انگلیسی استفاده کنید


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/٢٨ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:13 صحبت کنید و اعتماد به نفس ایجاد کنید
01:49 جایگزین های تصادفی و رسمی برای BUT
02:26 Though و Although
03:55 That Said
04:15 However
04:46 On the other hand
05:41 Yet
06:40 Conversely
07:11 Nevertheless
07:58 جایگزین های تصادفی و رسمی برای BUT NOT
08:30 Except for و Apart from

فرستادن