گزارش ذخیره

یادگیری واژگان از طریق مکالمه: USE [درس پیشرفته انگلیسی]


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٩/٠٧ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:43 Use
02:14 Who
03:39 Using
04:42 مثال ها
05:28 Useful
06:12 فراگیران از چه چیزی باید استفاده کنند

فرستادن