گزارش ذخیره

انگلستان در مقابل آمریکا: پنج صفت متفاوت


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٣/٠٨/٠٥ (٩ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:23 Proper
06:24 Thick

فرستادن