گزارش ذخیره

یادگیری زبان انگلیسی - قوانین اساسی برای بهبود املای شما


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٣/٠٣/٢٠ (٩ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:22 تخته
02:30 کلید جادویی
05:02 سندرم واکه کوتاه

فرستادن