گزارش ذخیره

چرا می خواهید چیزهای بامزه را فشار دهید؟ جاشوا پل دیل - زبان انگلیسی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/١٣ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن