گزارش ذخیره

4 نوع کمک مالی که می توانید دریافت کنید (در دانشگاه رویاییتون پذیرفته شوید)


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١٢/٠٢ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:35 بورس تحصیلی
02:30 دستیار
06:16 کمک هزینه تحصیلی

فرستادن