گزارش ذخیره

I HAD LEARNED ... زمان گذشته کامل | درس گرامر انگلیسی با تلفظ و مثال


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٤/٠٥ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:49 چه زمانی از گذشته کامل استفاده کنیم
03:19 چگونه یک جمله گذشته کامل بسازیم
04:05 تلفظ ادغام ها
06:47 نحوه استفاده از قطعه کامل
09:45 استفاده از گذشته کامل
11:34 چالش گذشته کامل

فرستادن