گزارش ذخیره

انگلیسی کسب و کار - نحوه برنامه ریزی کردن به انگلیسی | درس 38


کانال انگلیسی تجاری کانال انگلیسی تجاری
٣٩٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٢/٢٢ (٢ سال قبل)

00:15 مقدمه
00:28 ترتیبات چیست
00:58 چگونه مقدمات را فراهم کنیم
01:45 تمرین
01:59 جملات نمونه
02:57 چه زمانی
04:16 گزینه ها
04:44 محل
05:09 خود را قرار دهد
05:41 تحویل
06:18 کاری انجام بده
07:03 برنامه ریزی برای تحویل
07:20 مکالمه را تمرین کنید
08:28 نتیجه

فرستادن