گزارش ذخیره

نکات مکالمه انگلیسی | I'm good یا well؟


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٨/١٠ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:00 نمایه محتوا
01:16 مسابقه "خود را بیازمایید"
02:08 چه زمانی از "good" استفاده کنیم
03:47 چه زمانی از "well" استفاده کنیم
05:11 امتحان نهایی

فرستادن