گزارش ذخیره

این افعال عباراتی را یاد بگیرید تا مانند یک سخنور بومی به نظر برسند!


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٨/٢٦ (٢ سال قبل)

00:00 بهترین راه برای یادگیری افعال عبارتی
00:46 To look back
01:30 To shut up
01:41 To go over something
02:14 To hit the road
02:36 Fall in love
03:25 Act up
03:55 Cut off
04:26 Look for
04:45 Settle down
05:43 To sell somebody out

فرستادن