گزارش ذخیره

از گفتن «I AGREE» دست بردارید! در زبان انگلیسی!


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٠/١٥ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:39 I see what you mean
01:21 I couldnt agree
02:07 I know right
02:53 Eye to eye
03:43 Thats not the way
04:31 You see
05:34 I disagree
06:37 Not necessarily

فرستادن