گزارش ذخیره

اشتباهات رایج | 'must' و 'have to' | انگلیسی را با اعتماد به نفس صحبت کنید


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١٠/٣٠ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:35 آیا «must» و «have to» یکسان هستند؟
02:43 آیا "mustn't" و "don't have to" یکسان هستند؟
04:12 آیا «must» و «have to» از قوانین گرامری یکسانی پیروی می کنند؟
07:05 خلاصه
08:26 تمرینات

فرستادن