گزارش ذخیره

گذشته استمراری یا گذشته کامل استمراری؟ | به کدام یک نیاز دارم؟ | + تست


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/٠٥ (١ سال قبل)

فرستادن