گزارش ذخیره

زمان های انگلیسی | حال ساده (I do) و حال استمراری (I'm doing) | حال، گذشته، آینده


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/٢٤ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:43 I do - حال ساده (رویدادهای فعلی)
01:07 I am doing - حال استمراری (رویدادهای فعلی)
02:07 I am doing - حال استمراری (رویدادهای آینده)
02:31 I do - حال ساده (رویدادهای آینده)

فرستادن