گزارش ذخیره

واژگان انگلیسی در ماشین من


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٥/٢٤ (٢ سال قبل)

00:00 واژگان داخلی خودرو
04:21 واژگان بیرونی خودرو
08:08 درباره کتاب کار انگلیسی من

فرستادن