گزارش ذخیره

چگونه Buttigieg را تلفظ کنید


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠١/١٤ (٤ سال قبل)

فرستادن

مکالمه انگلیسی | درس 1
مکالمه انگلیسی | درس 1
سال گذشته