گزارش ذخیره

من سیاره فراخورشیدی kepler-186f هستم!


کانال کا ال تی کانال کا ال تی
١,٥٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/٢٧ (١٠ ماه قبل)

فرستادن

یادگیری اعداد!
یادگیری اعداد!
١٠ ماه قبل
ستاره ارندل (WHL0137-ls)!
ستاره ارندل (WHL0137-ls)!
١٠ ماه قبل
علم زمین! برای کودکان
علم زمین! برای کودکان
١٠ ماه قبل
آهنگ لکه سفید بزرگ زحل
آهنگ لکه سفید بزرگ زحل
١١ ماه قبل