گزارش ذخیره

یادگیری زبان انگلیسی: چگونه گوش کنیم و بفهمیم


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٨٩/٠٢/٠٤ (١٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:00 چارچوب ذهن
03:30 گوش دادن به ایده ها
05:30 ایده را دریافت کنید
07:15 محرک ها
08:50 تحویل
10:35 چه چیزی داخلش هست

فرستادن