گزارش ذخیره

40 عبارت ضروری برای میزبانی یک جلسه در زبان انگلیسی


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/١٩ (١١ ماه قبل)

00:00 عباراتی برای رهبری یک جلسه در زبان انگلیسی
00:40 یک سخنران انگلیسی مطمئن شوید @ هی بانو!
01:31 عباراتی برای شروع یک جلسه
03:59 عباراتی برای تنظیم جلسه شما برای موفقیت
07:48 عباراتی برای مدیریت بحث
11:04 عباراتی برای پایان دادن به یک جلسه

فرستادن