گزارش ذخیره

نوشته خود را با کلمات وصفی ارتقا دهید


کانال انگلیسی با ربکا کانال انگلیسی با ربکا
٣,١١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١١/٢٧ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:33 کلمه وصفی چیست؟
03:00 آنچه کلمه وصفی انجام می دهند
04:42 مثال و تمرین

فرستادن