گزارش ذخیره

لطفا قوانین را یاد بگیرید! چه زمانی از "THE" در انگلیسی استفاده می کنیم؟


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٠٥ (٩ ماه قبل)

00:00 معرفی
01:05 تلفظ "THE"
02:30 چرا از "TH" استفاده می کنیم؟
03:50 چه زمانی از «THE» استفاده کنیم
08:22 چه زمانی از «THE» استفاده نکنیم
12:18 رسانه های اجتماعی
12:28 دوره های آموزشی
12:50 نتیجه

فرستادن