گزارش ذخیره

نحوه استفاده از GET و HAVE: تعطیلات خود را به زبان انگلیسی پیشرفته توصیف کنید


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠١/٢٣ (٤ سال قبل)

فرستادن