گزارش ذخیره

بخش هایی از گفتار | تعاریف ساده با مثال


کانال مرکز یادگیری زبان کانال مرکز یادگیری زبان
١٥٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠١/٢٩ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:19 بخش هایی از تعریف گفتار
00:31 اسم
01:05 ضمیر
01:28 فعل
01:51 حروف اضافه
02:18 صفت
02:37 قید
03:16 حروف ربط
03:48 حرف ندا
04:08 خلاصه

فرستادن