گزارش ذخیره

16 زمان انگلیسی را به راحتی در کمتر از 30 دقیقه یاد بگیرید - حال، گذشته، آینده، مشروط


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/٠٧ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:57 چالش زمان ها
03:13 خلاصه 16 زمان
04:53 خلاصه زمان حال
05:51 حال ساده
07:28 حال استمراری
10:24 ماضی نقلی
12:01 حال کامل استمراری
13:32 خلاصه زمان گذشته
14:23 گذشته ساده
15:21 گذشته استمراری
16:20 گذشته کامل
17:10 گذشته کامل استمراری
18:28 خلاصه زمان های آینده
19:20 آینده ساده
19:56 آینده استمراری
20:34 آینده کامل
21:17 آینده کامل استمراری
22:08 خلاصه زمان های شرطی
23:18 ساده مشروط
24:10 مشروط استمراری
25:32 کامل شرطی
26:12 کامل شرطی استمراری

فرستادن