گزارش ذخیره

نحوه استفاده از زوج در انگلیسی: درس گرامر پیشرفته


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٣/٣٠ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:40 Even vs EVEN
01:18 Even with surprise
02:56 Even with surprising
03:36 Even with surprising examples
04:17 Even in negative sentences
05:37 Even in comparisons
06:20 Grammar structure
06:48 Comparison words
07:37 Even more
08:13 Review

فرستادن