گزارش ذخیره

8 راه برای بهبود مهارت های شنیداری انگلیسی و درک زبان مادری


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠١/٢٠ (٣ سال قبل)

00:27 از سیستم زیرنویس یوتیوب استفاده کنید
03:59 با بومیان صحبت کنید و از آنها توضیح بخواهید
08:32 فیلم ها و برنامه های تلویزیونی انگلیسی را تماشا کنید
13:16 تمرین های رونویسی خود را ایجاد کنید

فرستادن