گزارش ذخیره

8 صفت انگلیسی مورد علاقه من | واژگان خود را بهبود بخشید | توصیف افراد


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٥/٢١ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:50 Exceptional
04:05 Aggressive
04:47 Responsible
05:44 Generous
06:27 Independent
07:05 Sophisticated
07:46 Intelligent
08:27 Valuable

فرستادن