گزارش ذخیره

انگلیسی پایه: تفاوت بین BECAUSE و SO را بیاموزید


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٣/١١/١٥ (٨ سال قبل)

فرستادن