گزارش ذخیره

8 تفاوت فرهنگی بین زبان آموزان بومی و زبان آموزان انگلیسی


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٢/٠١ (٧ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:15 توجه
06:20 رهبری
13:19 زمان
13:59 ذهنیت
15:04 امتحان

فرستادن