گزارش ذخیره

افعال ثابت | گرامر انگلیسی | I understand؟ یا I am understanding؟


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٧/٢٢ (٤ سال قبل)

فرستادن