گزارش ذخیره

چگونه به انگلیسی فکر کنیم!


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٢٤ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:22 خوش آمدی
02:46 عادت ترجمه خود را اصلاح کنید
03:25 تکه ها
05:22 جفت های مجاور
08:21 همایند
09:49 فرهنگ لغت
10:35 یادداشت ها به زبان انگلیسی
11:03 زنگ تفريح
11:50 چگونه فکر می کنیم
13:25 داشتن نظرات
14:35 چیزهایی به خودت بگو
15:56 داشتن ایده
16:48 مشکلات و راه حل ها
18:10 برنامه ریزی و تصمیم گیری
19:40 عادت تفکر انگلیسی خود را بسازید

فرستادن