گزارش ذخیره

Time Is of the Essence و عبارات دیگر با be of


کانال انگلیسی با جنیفر کانال انگلیسی با جنیفر
١,٠٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٠١ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه: زمان بسیار مهم است.
02:31 اسامی دیگر + "(be) of the essence"
03:21 be of importance and more
05:47 تمرین تمرین A
06:56 be of help and more
07:38 be of...descent, be of the opinion that
09:26 تمرین تمرین B

فرستادن