گزارش ذخیره

وارونگی - گرامر پیشرفته انگلیسی | بیاموزید که چگونه جملات خود را وارونه کنید


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/١١ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:45 «وارونگی» به چه معناست؟
01:42 جملات و سوالات استاندارد
02:48 قیدها
04:08 Rarely | Seldom
05:15 چرا از «وارونگی» استفاده می کنیم؟ قسمت 1
06:59 >At not time | Not once
08:08 >No sooner…than | Hardly…when | Scarcely…when | Barely…when
09:19 On no account | Under no circumstances
10:13 Not only…but
10:44 Only then |Only later | On in + place / season
12:00 همه قیدها نمی توانند جمله معکوس را شروع کنند
12:43 تست
14:09 استثناها!
15:57 چرا از «وارونگی» استفاده می کنیم؟ قسمت 2
16:18 وارونگی در ارباب حلقه ها (*ارباب حلقه ها: دو برج (2002))
17:50 وارونگی با شرطی ها
18:21 شرط اول
19:31 شرط دوم
20:36 شرط سوم

فرستادن