گزارش ذخیره

چگونه در مورد زندگی دانشجویی به زبان انگلیسی صحبت کنیم


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٠/١٨ (١ سال قبل)

00:00 خوش آمدی
00:34 مقدمه
03:43 سوژه های شما
09:39 در حال مطالعه
16:34 السا داستان خنده دار
23:42 سال شما
28:30 بزرگترین اشتباه
31:17 جایی که شما زندگی می کنید
34:17 در محوطه دانشگاه

فرستادن