گزارش ذخیره

واژگان مصاحبه شغلی | واژه های مصاحبه انگلیسی


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠١/١٣ (٤ سال قبل)

01:14 کاربرد
02:03 متقاضیان
02:15 زمینه
02:52 فواید
03:11 حرفه
03:41 صدور گواهینامه
04:51 جبران خسارت
05:12 پوشش نامه
06:00 از سرگیری
07:49 رها کردن
08:57 پیگیری
10:12 کارآموزی
11:34 مصاحبه ساختگی
11:56 شرح شغل
13:10 سازمان
13:38 افتتاح
14:53 مرجع
16:50 شبکه

فرستادن