گزارش ذخیره

Already Yet Still Ever Never با حال کامل | اشتباهات رایج در مکالمات روزانه


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/٢٠ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:28 اشتباه رایج شماره 1
01:28 اشتباه رایج شماره 2
02:04 دیالوگ معمولی
02:30 اشتباه رایج شماره 3

فرستادن