گزارش ذخیره

تسلط خواندن 29: "The Fame Game" - ایجاد واژگان و تسلط!


کانال انگلیسی با جنیفر کانال انگلیسی با جنیفر
١,٠٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/٢٥ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه: این خواندن در مورد چیست؟
01:10 یادداشت های واژگان
06:43 اولین خواندن: گوش کنید و بی صدا بخوانید.
08:03 خواندن دوم: گوش کنید و تکرار کنید.
11:15 خواندن سوم: با هم به آرامی بخوانید.
12:57 خواندن چهارم: با هم با سرعت طبیعی بخوانید.
14:20 افکار پس از خواندن

فرستادن