گزارش ذخیره

فرم های فعل در جملات شرطی غیر واقعی (ماضی و مختلط)


کانال انگلیسی با جنیفر کانال انگلیسی با جنیفر
١,٠٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/٢١ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:51 ساختار شرطی "if"
03:04 شکل فعل در بند "if" (ماضی بعید).
04:25 شکستن "rule" در مورد جابجایی به عقب.
05:52 فرم(های) فعل در جملات اصلی (ماضی غیر بعید).
06:59 تلفظ "have" در گفتار سریع.
07:33 تمرین تمرین A. تصحیح خطا
08:45 تمرین تمرین ب. تکمیل جمله.
10:07 شرطی های مختلط (بعید).
11:00 تمرین تمرین C. تکمیل جمله.

فرستادن