گزارش ذخیره

گرامر پایه انگلیسی آسان شده است


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١١/٠٢ (١ سال قبل)

00:00 خوش آمدی
00:30 مقدمه
01:57 گرامر آسان شد
06:30 افعال
11:14 قیدها
14:44 اسم ها
19:29 مقالات
22:22 صفت
24:22 تمرین دستور زبان
26:41 ضمایر
29:24 حروف اضافه
34:42 حروف ربط
36:39 امتحان

فرستادن