گزارش ذخیره

انگلیسی پیشرفته را در 30 دقیقه صحبت کنید: درس انگلیسی آمریکایی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/١٣ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:04 Take something seriously
04:21 On top
07:56 Roller coaster
10:43 At all
13:14 A lot
15:38 Advanced verbs
19:23 Example
22:26 Bet

فرستادن