گزارش ذخیره

عبارات رایج انگلیسی را یاد بگیرید - that come from shoes


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٤/١٩ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:30 What are shoes
01:45 The shoe
05:10 The laces
07:10 The Sole
15:50 Stepbystep guide

فرستادن