گزارش ذخیره

این نماد در واقع به چه معناست؟ - آدریان ترهرن


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/١٠/١٦ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن