گزارش ذخیره

آشپزی با من [درس انگلیسی پیشرفته]


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١٠/١٣ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
03:04 آماده سازی مواد
07:20 بریدن کلم بروکلی
11:40 آماده کردن فنجان ها
11:57 آماده کردن شیر و سرکه
13:16 تهیه آرد ذرت
13:53 مخلوط کردن مواد
20:08 مخلوط کردن مواد خشک
20:53 مخلوط کردن مایع
21:17 مخلوط کردن سرکه
22:30 اضافه کردن پنیر
28:34 حرکت خمیر
28:45 با استفاده از تایمر
30:01 با استفاده از خلال دندان
30:35 با استفاده از پد گرم
30:53 با استفاده از چاپستیک
33:22 تک چرخه
33:37 چاپستیک
34:40 خرده نان
35:00 تایمر
37:35 آن را باز کنید
38:10 غذا خوردن

فرستادن