گزارش ذخیره

اصطلاحات انگلیسی برای ... افرادی که هرگز به متن ها پاسخ نمی دهند


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١٠/٢٦ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:27 Ghosting
01:53 excuses
07:59 get back to
08:52 cancel
11:24 flake

فرستادن