گزارش ذخیره

کل 12 زمان انگلیسی در 1 ساعت! با تست


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٢٠ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:24 نمای کلی 12 زمان
01:21 طرح درس
02:13 تمام زمان های ساده
02:16 ساختارهای دستوری زمان حال ساده / گذشته ساده / آینده ساده
02:33 مصدر ساده چیست؟ فعل اصلی؟
05:31 habits, repeated actions, facts
07:59 states
09:20 زمان های ساده تکلیف خانه
11:28 single action
12:35 scheduled future event
12:58 مثال "زندگی واقعی"
13:52 مرور زمان های ساده
14:48 تمام زمان های استمراری
14:52 ساختارهای دستوری
16:32 USE(S) یک اقدام استمراری در طول یک دوره خاص
17:20 دائمی؟ یا اقدامات موقت؟
19:35 زمان های استمراری - تکلیف خانه
21:12 عملکرد اصلی USE(S) / اقدام پس زمینه / اقدام قطع شده
22:10 نمونه مصاحبه با امیلی بلانت
24:16 افعال ثابت!!!
26:19 حال استمراری برای برنامه آینده
26:40 اشتباه رایج
27:53 "be going " در مقابل "present continuous"
29:09 I work in Tucson vs. I am working in Tucson.
30:41 مرور زمان های استمراری
32:05 تمام زمان های کامل
32:09 ساختارهای دستوری
32:29 فعل ماضی چیست؟
33:55 an action BEFORE something else
34:50 ماضی نقلی
36:58 present perfect OR past simple?
38:25 نمونه مصاحبه با جنیفر لارنس!
39:51 اقدامات / حالت های ناتمام
40:48 اشتباه رایج
41:07 گذشته کامل
42:34 ارتباط گذشته به گذشته
43:32 نمونه بازجویی پلیس
45:06 past simple vs. past perfect
46:43 آینده کامل
48:15 اقدامی که تا مرحله آینده ادامه دارد
49:06 future perfect vs. future simple
49:43 زمان های کامل - تکلیف خانه
50:22 مرور زمان های کامل
51:18 همه زمان های استمراری کامل
51:22 ساختارهای دستوری
52:53 an action continues up to another point
53:18 present perfect vs. present perfect continuous
53:57 وب گرامر آرنل!
56:42 مثال های پیوسته کامل ارائه کنید
57:50 اقدام در حال انجام در مقابل اقدام اخیراً تکمیل شده
58:25 مقایسه کنید
59:46 مثال "زندگی واقعی".
00:57 "live" and "work"
01:36 گذشته کامل استمراری
03:52 مقایسه کنید
05:05 آینده کامل استمراری
06:30 نمونه ها
07:30 زمان های استمراری کامل - تکلیف خانه
08:04 مرور زمان های کامل استمراری
08:58 تست شماره 1 (با پاسخ)
09:47 تست شماره 2 (با پاسخ)
10:12 ممنون و خداحافظ!

فرستادن