گزارش ذخیره

صحبت کردن به زبان انگلیسی - Say, Tell, Hear, Listen - نحوه استفاده صحیح از آنها


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٨٧/٠٩/٠١ (١٥ سال قبل)

فرستادن