گزارش ذخیره

I did… I didn’t… I will… I won’t… - صد جمله انگلیسی برای استفاده روزانه | کلاس مکالمه انگلیسی


کانال استودیو جیمز کانال استودیو جیمز
٥٧٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٢٦ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:04 I did... جملات انگلیسی
04:48 I didn't... جملات انگلیسی
10:28 I will... جملات انگلیسی
15:03 I won't... جملات انگلیسی

فرستادن