گزارش ذخیره

درس واژگان! | افعال برای آشپزی: واژگان انگلیسی و افعال در آشپزخانه


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١١/٠٥ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:22 Fold in the Cheese meaning
00:43 Categories of verbs for cooking
01:00 Slice
01:54 Not Another Cooking Show and Hilah Cooking
02:08 Difference between slice and cut
02:16 Cut
02:26 Cut off
02:37 Cut something up
02:42 A cut up
02:48 Cut in to something
02:55 Chop
03:19 Chop up
03:37 Dice
04:14 Mince
04:38 Mince up
04:51 Shave
05:11 Cut the rind off or slice off the rind
05:28 Fold in
05:37 Ben doing origami
06:04 Add
06:14 Mix
06:37 Mix up
06:49 Mix together
06:52 Beat
07:42 Whisk
07:52 Stir
07:59 Move around
08:17 Break up
08:32 Brown
09:13 Blender
09:18 Blend
09:28 Pulverize
09:41 Pulvis
10:10 Salt
10:23 Season
10:40 Herb
11:06 Seasoned Well
11:35 David seasoning some pork
12:00 Adjust
12:34 Eyeballing
12:51 Estimate
13:01 Guess
13:10 Guesstimate
13:42 Go heavy with
13:52 Go heavy on
13:57 Go light on
14:10 Coat
14:42 Grate
14:48 Grater
15:01 To grate in
15:16 Rolling pin
15:20 Flatten
15:28 Flatten out
15:34 Remove
15:41 Crush
16:29 Smash
16:43 Crack
17:02 Pinch off
17:14 Juice
17:31 Juicer
17:39 Spread out
18:00 Roasting
18:25 Scoop
18:43 To Scoop
19:03 Pop
19:24 Pops up or shows up
19:34 Just pop it
19:40 Popcorn
19:45 Plop
20:11 Preheat
20:31 Bake
20:54 Flip
20:57 Crisp
21:14 Cool
21:27 Cool off
21:30 Freeze
22:01 Thaw
22:22 Stick it in the microwave
22:29 Melt
22:42 Simmer
23:04 Boil
23:23 Steam
23:49 Steep
24:23 Saute
24:36 Broil
25:16 David preparing to grill food
25:25 Grill
25:35 Sear
25:50 Smoke
26:01 David smoking the meat
27:02 Char
27:15 Turn off
27:44 Kill

فرستادن