گزارش ذخیره

توقف ترجمه در ذهن شما: 13 دقیقه آموزش!


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١١/٢١ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:41 مرحله 1 نامگذاری اشیاء به زبان انگلیسی
01:55 مرحله 2 تصویر را ببینید
02:52 مرحله 3 به زبان انگلیسی فکر کنید
03:46 مرحله 4 به زبان انگلیسی فکر کنید
05:01 مثال ها
08:07 چگونه به این نتیجه برسیم
08:33 آتش
08:52 ولنتاین
09:27 رستوران
10:33 عکس ها

فرستادن